iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.plReklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl

Informacje z pierwszej ręki z policji i straży pożarnej w Kaliszu.

Partner gazety internetowej iJarocin.pl


Znajdziecie tutaj bardzo ciekawe oferty na temat pracy w lokalnych firmach powiatu kaliskiego.

Reklama w Gazecie InternetowejAutopromocja - Masz temat? Napisz list do naszej redakcji!
Sobota
20
kwiecień
2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
29
30
Z powiatu

20.11. Zobacz, kogo szukają pracodawcy

2018-11-20 11:25:35

Zdjęcie: Archiwum
Opiekunka, sprzedawca - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

1. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 693 046 601

zatrudni:

 

Pracownika obsługi klienta

Wymagania: Wykształcenie zawodowe.

 

2. Przedsiębiorstwo w Kaliszu, tel. 693 571 714

zatrudni:

 

Kierowcę samochodu ciężarowego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, prawo jazdy kat. C, uprawnienia na przewóz rzeczy. Doświadczenie zawodowe nie jest wymagane, osoba chętna do pracy.

 

3. Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu, tel. 62 767 30 16 w godz. 7-15

zatrudni:

 

Opiekunki

Wymagania: Wykształcenie średnie.

 

4. Przedszkole w Cekowie Kolonii, tel. 600 031 875

zatrudni:

 

Nauczyciela wspomagającego

Wymagania: Wykształcenie wyższe - pedagogika specjalna lub oligofrenopedagogika, uprawnienia pedagogiczne.

 

5. Zakład w Wolicy, tel. 666 32 45 32

zatrudni:

 

Pracownika gospodarczego

Wymagania: Chęci do pracy.

 

Pracownika produkcji wędlin - rozbiór mięsa

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

6. Spółka w Ostrowie Wielkopolskim, tel. 539 988 820

zatrudni:

 

Sprzedawców w stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie średnie, obsługa kasy fiskalnej, znajomość obsługi komputera, dyspozycyjność, komunikatywność. Praca w Kaliszu.

 

7. Agencja zatrudnienia HR WORK FORCE w Kaliszu, ul. Staszica 40

zatrudni:

 

Pracowników produkcji

Wymagania: Chęci do pracy. Umowa zlecenie.

8. Stacja paliw we Frydrychowie, tel. 795 515 060, e-mail: zatrudnienie@paliwaolkop.pl

zatrudni:

 

Kasjerów – sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie zawodowe lub średnie, mile widziana obsługa kasy fiskalnej, komputera, mile widziane doświadczenie w handlu. Praca w Kaliszu lub Szczytnikach.

 

Kierownika stacji paliw

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, obsługa komputera, doświadczenie w handlu, mile widziana znajomość branży paliwowej. Praca w Kaliszu lub Szczytnikach.

 

9. Market Carrefour w Kaliszu, tel. 62 501 41 94 w godz. 8:00 – 15:30

zatrudni:

 

Doradcę punktu usług finansowych

Wymagania: Obsługa komputera.

 

Sprzedawcę w dziale napoje

Wymagania: Mile widziana książeczka sanepidu.

 

10. Biuro Doradztwa Podatkowego w Kaliszu, ul. Młynarska 127

zatrudni:

 

Specjalistę ds. kadr

Wymagania: Wyksztalcenie min. średnie ekonomiczne, wymagane doświadczenie na stanowisku, mile widziane wykształcenie wyższe.

 

11. Spółdzielnia SCH w Radliczycach, tel. 62 762 71 61

zatrudni:

 

Sprzedawców

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, mile widziana książeczka sanitarno - epidemiologiczna.

12. Spółka w Kaliszu, tel. 790 432 332

zatrudni:

 

Kierowcę kat. B

Wymagania: Prawo jazdy kat. B.

13. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, tel. 62 598 52 00

zatrudni:

 

Stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie minimum średnie, umiejętność pracy w programie typu AutoCAD, dobra znajomość obsługi komputera w szczególności pakietu MS Office (Word, Excel), stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku w Wydziale Inżynierii Ruchu i Ewidencji, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, prawo jazdy kategorii B. Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie w specjalności Inżynieria Ruchu lub o profilu drogowym, doświadczenie w realizacji zadań z zakresu inżynierii ruchu drogowego, znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych, znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność interpretowania przepisów prawnych oraz redagowania pism, praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii Kalisza. Predyspozycje osobowościowe: obowiązkowość, uczciwość, samodzielność w pracy, dokładność, systematyczność, komunikatywność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i pracowitość. Wymagane dokumenty: życiorys (CV), list motywacyjny, dokument potwierdzający wykształcenie, kserokopie świadectw pracy, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia. Do oferty można dołączyć również: kserokopie zaświadczeń o kursach lub szkoleniach, referencje z przebiegu pracy zawodowej, kserokopie prawa jazdy. Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43 ( sekretariat pok. nr 201 ) w terminie do dnia 28.11.2018r. Oferty , które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (www.zdm.kalisz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (bip.kalisz.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu , ul. Złota 43. Dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 t.j.). Dyrektor MZDiK zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny. UWAGA ! ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, z dopiskiem: Oferta na stanowisko do Wydziału Inżynierii Ruchu i Ewidencji w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu. Ogłoszenie dostępne jest na stronie: http://bip.mzdik.kalisz.pl/praca/591.

 

 Zapytaj prawnika


Autopromocja - Informator Budowlany - Artykuły, porady, ciekawostki

Autopromocja - Informator Ślubny - Organizacja, tradycje, porady


Reklama w Gazecie Internetowej

Reklama w Gazecie Internetowej


Polub nas na facebooku


Reklama w Gazecie Internetowej iKalisz.pl

iKalisz.pl reklamy Ogłoszenie o pracę na iKalisz.pl