iKalisz.pl reklamy
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl
rotator reklamuj się w gazecie internetowej iKalisz.pl

Reklama: Ogrodzenia - Balustrady - Bramy - Furtki - Dekoracje : niezlymotyw.pl
Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Rynku Pracy

Polub nas na Facebook
Reklama w Gazecie InternetowejInformator Budowlany

Reklama w Gazecie Internetowej

Z powiatu

06.02. Zobacz, kogo szukają pracodawcy

2018-02-06 09:02:00

Zdjęcie: Archiwum
Florysta, główny księgowy, fizjoterapeuta - to tylko niektóre z ofert pracy znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu. Sprawdź, kogo jeszcze szukają pracodawcy.

Poniżej znajduje się zestawienie wybranych ofert pracy znajdujących się w kaliskim pośredniaku w dniu 6 luty. W celu uzyskania dokładnych informacji należy udać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

1.Przedsiębiorstwo w Kaliszu, e-mail: justyna.chudzik@zmer.com.pl

zatrudni:

 

Spawacza

Wymagania: Wykształcenie zawodowe, znajomość rysunku technicznego, uprawnienia do spawania CO2, praktyka na stanowisku.

 

Ślusarzy

Wymagania: Wykształcenie zawodowe mechaniczne, znajomość rysunku technicznego, mile widziane uprawnienia do obsługi środków transportu, praktyka w zawodzie (obsługa pras, wiertarek).

 

Magazyniera

Wymagania: Wykształcenie średnie, prawo jazdy kat. B, uprawnienia na wózki widłowe, mile widziane uprawnienia hakowe/hakowego, mile widziane uprawnienia dot. obsługi suwnic z poziomu roboczego i kabiny, umiejętność obsługi komputera, w tym doświadczenie w obsłudze programu magazynowego, praktyka na stanowisku magazyniera.

2. Kwiaciarnia w Kaliszu, tel. 502 460 130

zatrudni:

 

Florystę/bukieciarza

Wymagania: Praktyka na stanowisku, umiejętność układania bukietów, komunikatywność, zdolności manualne.

 

3. Spółdzielnia w Kaliszu, e-mail: agnieszka.busz@prosna.pl

zatrudni:

 

Księgowego

Wymagania: Wykształcenie średnie, znajomość Word, Excel, Powerpoint, znajomość zagadnień księgowych zakładów pracy chronionej, 5 - letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

4. Ośrodek w Kaliszu, ul. B. Niemojowskich 3-5, sekretariat pok. 15, I piętro

zatrudni:

 

Sprzątaczkę

Wymagania: Wymagania niezbędne: wykształcenie podstawowe, umiejętność samodzielnego organizowania miejsca pracy, rzetelność i solidność w wykonywaniu obowiązków służbowych, wykazywanie inicjatywy w działaniu, umiejętność pracy w zespole, sumienność, terminowość. Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. CV, list motywacyjny oraz oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych. Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu - I piętro pok. 15 w terminie do dnia 12.02.2018r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów.

5. Spółka w Kaliszu, tel. 62 76 96 610

zatrudni:

 

Obchodowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe w zawodach: elektryk lub hydraulik lub mechanik.

6. Spółka w Kaliszu, e-mail: rekrutacja.kalisz@pl.nestle.com

zatrudni:

 

Operatora urządzeń produkcyjnych

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie, doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku minimum 3 lata, inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, znajomość obsługi komputera, gotowość do uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, gotowość do pracy w systemie zmianowym w 4-brygadowej organizacji czasu pracy.

 

Stażystę na stanowisko specjalisty ds. planowania

Wymagania: Wykształcenie średnie lub wyższe, praktyczna wiedza z zakresu budowy i działania maszyn i urządzeń elektrycznych, dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, zdolności komunikacyjne, negocjacyjne i analityczne, dobre umiejętności planowania i organizacji swojej pracy i wydziałów produkcyjnych, terminowość, gotowość do pracy pod presją czasu i zmieniających się warunków, praktyczna znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office (Power Point, Excel), inicjatywa i umiejętność aktywnej współpracy, mile widziane podstawy SAP.

7. Firma w Kaliszu, tel. 504 282 161

zatrudni:

 

Mechanika zmianowego

Wymagania: Wykształcenie zasadnicze zawodowe mechaniczne, książeczka zdrowia do celów

sanitarno – epidemiologicznych, praktyka związana z naprawą i konserwacją maszyn.

8. Firma w Kaliszu, tel. 690 554 976

zatrudni:

 

Pracownika produkcji

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, książeczka zdrowia do celów

sanitarno – epidemiologicznych, praca przy taśmie produkcyjnej. 

9. Firma w Kaliszu, tel. 791 501 808

zatrudni na:

 

Pracowników ochrony

Wymagania: Niekaralność, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ochrona obiektów w okolicach Kalisza. 

10.Spółka w Kaliszu, e-mail: monika.filipczak@wega-a.pl

zatrudni:

 

Kontrolera jakości

Wymagania: Prawo jazdy kat. B, znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office), biegła znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka obcego (niemiecki, włoski), dobra organizacja pracy i zaangażowanie w wykonywaną pracę, samodzielność w realizacji zadań. Firma oferuje stałe niezależne wynagrodzenie, niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, laptop), stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o prace, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

11.Spółka w Kaliszu, tel. 601 814 673

zatrudni:

 

Elektryka

Wymagania: Wykształcenie podstawowe, uprawnienia elektryczne powyżej 1kV, mile widziane doświadczenie.

12.Fundacja w Kaliszu, tel. 783 995 659

zatrudni:

 

Główną księgową

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe związane z księgowością, umiejętności: obsługa komputera, programów księgowych (Płatnik), praktyka minimum 5 lat.

13. Stacja paliw w Kaliszu, tel. 515 255 544

zatrudni:

 

Kasjera - sprzedawcę

Wymagania: Wykształcenie podstawowe.

14. Firma w Kaliszu, tel. 697 614 108

zatrudni:

 

Ogrodnika/pracownika porządkowego

Wymagania: Wykształcenie bez znaczenia, umiejętności: obsługa maszyn ogrodniczych (pilarki, kosiarki).

15. Restauracja w Słuszkowie, tel. 501 376 702

zatrudni:

 

Kucharza

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

Pomoc kuchenną

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

 

Kelnera/kelnerkę

Wymagania: Praktyka na stanowisku.

16. Placówka w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1

zatrudni:

 

Głównego księgowego

Wymagania: Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wymagania niezbędne (formalne). Określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2077): posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych lub za przestępstwo skarbowe, znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego, spełnienie jednego z poniższych warunków: - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, - posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, - posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów. Określone w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.): braku ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.3)Ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze. zm.): a) posiadanie stanu zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym, b) brak ukarania za przestępstwo popełnione umyślnie, c) posiadanie nieposzlakowanej opinii. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu prowadzenia spraw księgowych jednostki sektora finansów publicznych. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): biegła znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowo-księgowych firmy ProgMan, bankowość elektroniczna, Płatnik, SIO, GUS, PFRON), doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość przepisów dotyczących rozliczania podatku VAT. Predyspozycje osobowościowe: umiejętność komunikacji interpersonalnej, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych, systematyczność, uczciwość, zdecydowanie, dobra organizacja pracy, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole.

CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kopie świadectw pracy, kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty), oświadczenie kandydata, że: - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne, - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe, - nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 ze zm.), - stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku, - posiada nieposzlakowaną opinię. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r.,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 902 ze zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu, ul. Przemysłowa 1 w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Główny Księgowy w terminie do dnia 28.02.2018r. do godziny 1500

Aplikacje, które wpłyną do placówki powyżej wymienionym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.ckuip.kalisz.pl

17. Firma w Kaliszu, tel. 607 373 317

zatrudni:

 

Fizjoterapeutę

Wymagania: Wykształcenie wyższe kierunkowe, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wskazane doświadczenie lub szkolenia (mile widziane).

 


Zapytaj prawnika


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Budowlanego

Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama Informatora Ślubnego


Telefony alarmowe, wsparcia i informacyjne w Kaliszu.


Reklama w Gazecie Internetowej
Reklama w Gazecie Internetowej

iKalisz.pl reklamy iKalisz.pl reklama w sieci gazet